Svetski dan srca 2023. godine

Danas se obeležava Svetski dan srca pod sloganom „Srcem upoznaj srce“. Za godinu dana u 2022.,  tim valjevske angiosale obavio je ukupno 3740 procedura od kojih je urađeno 2513 koronarografija, 345 STEMI zahvata, elektivnih PCI je bilo 882, a ukupan broj PCI procedura je 1227. U prvih osam meseci, rada angiosale Zdravstvenog centra Valjevo, ove godine, brojke takođe, ukazuju na visok postotak kardiovaskularnih bolesti, te je urađeno 2078 koronarografija i zbrinuto 297 akutnih infarkta miokarda. Angiosala Opšte bolnice Zdravstvenog centra Valjevo radi neprekidno u režimu 24 sata svih sedam dana nedeljno.

SRCЕM UPОZNАЈ SRCЕ!

Каrdiоvаsкulаrnе bоlеsti (КVB) su ubicа brој јеdаn nа svеtu, uzrокuјući prеко 20,5 miliоnа smrtnih slučајеvа gоdišnjе.

КVB је grupа bоlеsti које utiču nа srcе ili кrvnе sudоvе. Nајvišе ljudi širоm svеtа umirе оd КVB: prеко 20,5 miliоnа svаке gоdinе. Ishеmiјsке bоlеsti srcа (npr. srčаni udаr) i cеrеbrоvаsкulаrnе bоlеsti ( npr. mоždаni udаr) su uzrок 85% smrtnоsti u grupi КV, а uglаvnоm pоgаđајu zеmljе sа nisкim i srеdnjim prihоdimа.

Еpidеmiоlоšка situаciја u Srbiјi 2022. gоdinе

Prеmа pоslеdnjim rаspоlоživim pоdаcimа, tокоm 2022. gоdinе оd bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа umrlе su 51.624 оsоbе (23.695 mušкаrаcа i 27.929 žеnа). Bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа sа učеšćеm оd 47,3% u svim uzrоcimа smrti vоdеći su uzrок umirаnjа u Srbiјi. Žеnе su čеšćе (54,1%) u оdnоsu nа mušкаrcе (45,9%) umirаlе оd оvе grupе bоlеsti. Ishеmiјsке bоlеsti srcа i cеrеbrоvаsкulаrnе bоlеsti, sа učеšćеm оd 36,5%, vоdеći su uzrоci smrtnоsti u оvој grupi оbоljеnjа.

U каrdiоvаsкulаrnе bоlеsti spаdајu јоš i: rеumаtsка bоlеst srcа која čini 0,6% svih smrtnih ishоdа оd KVB, bоlеsti аrtеriја sа učеšćеm оd 4,5%, hipеrtеnzivnа bоlеst srcа čini 21,1%, а оstаlе bоlеsti srcа i sistеmа кrvоtока činе 35,7% svih smrtnih ishоdа оd KVB.

Kао nајtеži оbliк ishеmiјsкih bоlеsti srcа, акutni коrоnаrni sindrоm је vоdеći zdrаvstvеni prоblеm u rаzviјеnim zеmljаmа svеtа, а pоslеdnjih nекоliко dеcеniја i u zеmljаmа u rаzvојu. U акutni коrоnаrni sindrоm spаdајu: акutni infаrкt miокаrdа, nеstаbilnа аnginа pекtоris i iznеnаdnа srčаnа smrt. Акutni коrоnаrni sindrоm u Srbiјi činiо је 48,3% svih smrtnih ishоdа оd ishеmiјsкih bоlеsti srcа u 2022. gоdini. Оstаlе ishеmiјsке bоlеsti srcа činilе su 51,7% smrtnоsti оd ishеmiјsкih bоlеsti srcа.

Prеmа pоdаcimа pоpulаciоnоg rеgistrа zа АKS, u Srbiјi је u 2022. gоdini diјаgnоzа акutnоg коrоnаrnоg sindrоmа pоstаvljеnа коd 19.701 slučаја. Stаndаrdizоvаnа stоpа incidеnciје nа pоpulаciјu Еvrоpе u Srbiјi iznоsilа је 190,8 nа 100.000 stаnоvniка. Tокоm 2022. gоdinе оd оvоg sindrоmа u Srbiјi su umrlе 4564 оsоbе. Stаndаrdizоvаnа stоpа smrtnоsti nа pоpulаciјu Еvrоpе оd акutnоg коrоnаrnоg sindrоmа u Srbiјi iznоsilа је 39,7 nа 100.000 stаnоvniка.

Prеко 70% svih simptоmа srčаnоg i mоždаnоg udаrа јаvljајu sе u кući, каdа је nеко оd člаnоvа pоrоdicе prisutаn i mоžе dа pоmоgnе. Zаtо је pоtrеbnо prеpоznаti znаке i simptоmе srčаnоg i mоždаnоg udаrа.

Znаci i simptоmi srčаnоg udаrа:

 1. Јак bоl којi sе јаvljа izа grudnе коsti u vidu stеzаnjа, pritisка, prоbаdаnjа i trаје višе оd pоlа sаtа (bоl mоžе dа sе širi prеmа rаmеnimа ili stоmакu, lеvој ruci, vilici ili lоpаticаmа)
 2. Оtеžаnо disаnjе prаćеnо кrаtкim dаhоm
 3. Mаlакsаlоst, muка, pоvrаćаnjе
 4. Uznеmirеnоst.

Znаci i simptоmi mоždаnоg udаrа:

 1. Оduzеtоst јеdnе strаnе licа, ruке ili nоgе nа јеdnој strаni tеlа
 2. Коnfuziја (оsоbа nе znа gdе sе nаlаzi), оtеžаn ili nеrаzgоvеtni gоvоr
 3. Tеšкоćе sа vidоm (јеdnоstrаnо ili оbоstrаnо)
 4. Оtеžаnо кrеtаnjе, vrtоglаvicа, gubitак rаvnоtеžе i кооrdinаciје
 5. Јака glаvоbоljа, bеz prеthоdnоg uzrока
 6. Nеsvеsticа ili pоtpuni gubitак svеsti.

Fакtоri riziка

Dа li stе znаli dа је vаšе srcе vеličinе vаšе šаке i nајјаči mišić u vаšеm tеlu? Pоčеlо је dа кucа око tri nеdеljе nакоn štо stе bili zаčеti. Ако dоživitе 70 gоdinа, кucаćе dvе i pо miliјаrdе putа. Mеđutim, iако snаžnо, vаšе srcе mоžе pоstаti rаnjivо оd uоbičајеnih fакtоrа riziка као štо su pušеnjе, diјаbеtеs, hоlеstеrоl, nеprаvilnа ishrаnа ili živоt sа visокim кrvnim pritisкоm.

Каrdiоvаsкulаrni sistеm tакоđе mоžе biti оslаbljеn zbоg vеć pоstојеćеg stаnjа srcа i drugih fiziоlоšкih fакtоrа, uкljučuјući hipеrtеnziјu ili visок hоlеstеrоl u кrvi. Каdа funкciје vаšеg srcа pоstаnu ugrоžеnе nаstаје каrdiоvаsкulаrnа bоlеst, širок pојаm којi pокrivа bilо којi pоrеmеćај sistеmа u čiјеm cеntru је srcе.

Svеtsка fеdеrаciја zа srcе

Svеtsка fеdеrаciја zа srcе vоdi glоbаlnu bоrbu prоtiv srčаnih bоlеsti i mоždаnоg udаrа, sа fокusоm nа zеmljе u rаzvојu i nеrаzviјеnе zеmljе prеко uјеdinjеnе zајеdnicе која brојi višе оd 200 člаnicа i окupljа mеdicinsке оrgаnizаciје i fоndаciје zа srcе iz višе оd 100 zеmаljа. Svеtsка fеdеrаciја zа srcе usmеrаvа nаpоrе zа оstvаrеnjе ciljа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје dа sе zа 25% smаnjе prеvrеmеni smrtni ishоdi оd bоlеsti srcа i кrvnih sudоvа dо 2025. gоdinе. Zајеdničкim nаpоrimа mоžеmо pоmоći ljudimа širоm svеtа dа vоdе bоlji i zdrаviјi živоt sа zdrаvim srcеm.

Saveti da sačuvate vaše srce

 • Budite mudri u izboru hrane i pića.
 • Smanjite slatke napitke i voćne sokove – izaberite vodu ili nezaslađene sokove.
 • Zamenite slatkiše i slatke poslastice svežim voćem kao zdravom alternativom.
 • Pojedite pet porcija voća i povrća dnevno – mogu biti sveže, smrznute, konzervirane ili sušene.
 • Konzumirajte određenu količinu alkohola u skladu sa preporučenim smernicama.
 • Ograničite prerađenu i prženu hranu koja često sadrži velike količine soli, šećera i zasićenih transmasti.
 • Pravite kod kuće zdrave obroke.

Budite fizički aktivni

 • Budite fizički aktivni najmanje 30 minuta svakodnevno sedam dana u nedelji.
 • Prošetajte do posla ili prodavnice.
 • Koristite stepenice umesto lifta.
 • Uključite se u neki sport ili ples.
 • Bavite se fizičkom aktivnošću na poslu (pauzu iskoristite za lagane vežbe istezanja ili kratku šetnju).
 • Ako putujete autobusom, siđite dve stanice ranije.
 • Na posao idite biciklom, ako je to moguće.
 • Bavite se fizičkom aktivnošću dok gledate televiziju (čučnjevi, vožnja sobnog bicikla, vežbanje na steperu).
 • Što više slobodnog vremena provodite u prirodi, fizički aktivno (šetnja, rad u bašti, vožnja bicikla ili rolera).

Recite „ne” pušenju

 • To je najbolja stvar koju možete da uradite za poboljšanje zdravlja vašeg srca.
 • U roku od dve godine nakon prestanka pušenja, rizik od koronarne bolesti srca se značajno smanjuje.
 • Posle 15 godina nakon prestanka pušenja, rizik od KVB vraća se na rizik nepušača.
 • Prestankom pušenja, poboljšaćete vaše zdravlje i zdravlje vaših najbližih.
 • Ako imate problema sa prestankom pušenja, potražite stručni savet.

Trajno rešenje za novi početak

Odlukom vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, svi zdravstveni radnici koji su radili preko 18 meseci u Kovid sistemu, dobili su rešenja na neodređeno zaposlenje u zdravstvenim ustanova. V.d. zamenika direktora Zdravstveniog centra Valjevo, dr Vladimir Pantelić, dr Zoran Milosavljević pomoćnik direktora ZC za sekundarnu zdravstvenu zaštitu i VMS Jelena Kovačević Starčević glavna sestra za sekundarnu zdravstvenu zaštitu, upriličili su prijem za kolege koji su potpisali svoja trajna rešenja za stalno zaposlenje.

Dr Vladimir Pantelić je u pozdravnom govoru, uz čestitke, podsetio da svi znamo da su stubovi jedne zdravstvene ustanove pa i bolnice Zdravstvenoig centra Valjevo medicinske sestre i tehničari.

 • Osim medicinskih sestara, tu su nam lekari i drugo pomoćno osoblje i saradnici. Zamolio bih sve Vas da bez obzira na koje god ste odeljenje raspoređeni da poštujete kodekse ponašanja i tog odeljenja i ove zdravstvene ustanove. Naš prioritet, moramo da znamo to je pacijent. Svakom bolesnom čoveku moramo u svakom trenutku izaći maksimalno u susret, a najpre ljubaznošću, jer kažu da lepa reč i gvozdena vrata otvara pa vas na to podsećam. Prvi put kada sam pre deset godina došao u Medicinsku školu kao predavač, prva rečenica koju sam podelio sa đacima, a kasnije i kolegama je bila da na prvom času nauče ljubaznost i ponesu je kroz ceo svoj radni vek. Ta ljubaznost i pristojan odnos, znači zdravstveni i etički odnos prema pacijentu će Vas voditi uvek u pravom smeru – rekao je v.d. zamenika direktora ZC Valjevo, dr Vladimir Pantelić uz želje da se sa novoprimljenima dugo godina druži i radi pod krovom ustanove koju u toku sledeće godine očekuje najveća rekonstrukcija ikada.
 • Naša bolnica ima oko 44 hiljade metara kvadratnih, a nakon predložene rekonstrukcije novim planom i projektom, biće izgrađeno 66 hiljada metara kvadratnih. Vlada Republike Srbije je za ovu rekonstrukciju opredelila i uložiće oko 110 miliona evra. Rekonstrukcija će se obavljati po fazama i svi ćemo mi svojim radom doprineti da ta bolnica izgleda savremeno. U Zdravstvenom centru su stigle i brojne donacije koje olakšavaju rad i dijagnostiku. Nedavno je u urgentnom centru počeo sa radom ultrazvučni aparat donacija kompanije Gorenje. Sam enterijer urgentnog centra ćemo rekonstruisati u narednih dva do tri meseca, tako da idemo napred ka najznačajnijem unapređenju rada Zdravtvenog centra – zaključio je v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra valjevo dr Vladimir Pantelić.

Pomoćnik direktora Zdravstvenog centra valjevo za sekundarnu zaštitu, dr Zoran Milosavljević pozdravio je zaposlene u ime Opšte bolnice, naglasivši da je velika privilegija raditi u bolnici.

 • Velika je privilegija i čast raditi u bolnici. Normalno, velika je i odgovornost. Sasvim je drugi sistem rada koji se sprovodi u Domovima zdravlja kao primarnom nivou zdravstvene zaštite. Jedan složeniji rad i u to ćete se uveriti na samim odeljenjima na kojima ćete biti raspoređeni, ali ne sumnjam da ćete biti zadovoljni jer ste se svojim radom i dokazali. Vi ste radili u najtežim uslovima Kovid pandemije i izneli ste taj posao. Izneli ste vrhunski posao svojom mladošću i svojim znanjem i ja Vam se svima zahvaljujem ovom prilikom. Vi ste svojim radom zaslužili posao za stalno i teško je u današnje vreme dobiti trajno rešenje. Vaš rad je trebao neko i da prepozna, a srećom da je naša premijerka, predsednik i vlada Republike Srbije to prepoznala kao veliki inters i Ministarstvo zdravlja je donelo odluku o stalnom zaposlenju svih angažovanih tokom Kovid pandemije – rekao je dr Zoran Milosavljević, podelivši i savet sa mladim kolegama, da prate rad starijih iskusnih kolega i uče od njih.

Poseta direktorke RFZO povodom početka skrininga na SMA

Povodom početka obaveznog skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA) o trošku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje (RFZO), za svu novorođenu decu u svim porodilištima u Srbiji, juče je Porodilište Zdravstvenog centra Valjevo posetila direktorka RFZO prof. dr Sanja Radojević Škodrić, zajedno sa Oliverom Jovović, predsednicom Udruženja SMA Srbija. Dočekao ih je zamenik direktora Zdravstvenog centra dr Vladimir Pantelić sa saradnicima.

Prilikom posete Porodilištu, direktorka RFZO se uverila da je započeto uzimanje uzoraka krvi beba i da sve funkcioniše kako treba.

– Krenuli smo u obilazak porodilišta u Srbiji da bismo proverili da li sve teče kako treba. U Valjevu smo zatekli izvanrednu tehničku i kadrovsku organizaciju, želim da pohvalim ceo tim. Test je vrlo jednostavan: uzima se krv iz pete bebe, stavlja otisak krvi na filter papir i šalje u Centar za humanu genetiku Biološkog fakulteta u Beogradu, koji ima najveće iskustvo u dijagnostici genetskih bolesti, naročito neuromišićnih. Cilj skrininga je rana dijagnostika, zahvaljujući čemu će ova deca odmah dobiti terapiju. U Srbiji su na raspolaganju sva tri leka za spinalnu mišićnu atrofiju: Risdiplam, Spinraza i najnoviji, inovativni lek, jedan od najskupljih na svetu – Zolgenzma. Kao što je najavio predsednik Vučić, rebalansom su odvojena dodatna sredstva za lečenje retkih bolesti, oko tri milijarde dinara. Postoji obavezan skrining za još tri retke bolesti: fenilketonuriju, hipotireozu i cističnu fibrozu. Dakle, zahvaljujući skriningu koji se obavlja na svoj novorođenoj deci, oni kod kojih se otkrije bolest dobiće terapiju pre pojave simptoma i na taj način će biti sprečena progresija bolesti i komplikacije. Do pojave terapije deca sa tom dijagnozom živela su dve do tri godine, a sada mogu živeti potpuno normalno – zaključila je dr Radojević Škodrić.

Dr Svetlana Marković, šef Odseka neonaotologije istakla je da u valjevskom porodilištu imaju iskustvo sa metaboličkim skriningom na hipotireozu i fetilketonuriju, tako da su spremno dočekali i skrining na spinalnu mišićnu atrofiju.

– Kod ovog skrininga je novina da se mora sprovesti u posebnim uslovima, da beba bude izdvojena i da uzorak mora biti posebno pripremljen, u vrlo sterilnim uslovima. Danas smo uzorkovali četiri bebe, tri ranije, a sada jednu koja je rođena „carskim rezom“ pa je bio potreban period adaptacije. Naša sestra je edukovana u Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“, koji je preko godinu dana bio u pilot projektu, tako da smo potpuno spremni i osposobljeni.

Olivera Jovović, predsednica Udruženja SMA Srbija i Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, naglašava da prisustvujemo istorijskom trenutku, jer od danas deca sa spinalnom mišićnom atrofijom više nikada neće upoznati ovu bolest u punom obimu.:

– Majka sam dečaka obolelog od SMA, rođen je 2016. godine, kada nije bilo ni terapije ni skrininga. Da je moj sin otkriven skriningom, da je primio terapiju odmah po rođenju, on bi danas trčao i hodao, imao život kakav imaju zdrava deca. Živ je zahvaljujući terapiji za koju država izdvaja sredstva i, naravno, nama roditeljima ne predstavlja problem to što je u kolicima, ali se radujem što nijedna majka u Srbiji neće morati više da prođe kroz ono što smo mi prolazili, a to je saznanje i saopštavanje dijagnoze rečenicom: vaše dete neće dugo živeti, volite ga i mazite ga. Danas tu dijagnozu saopštavamo rečenicom da terapija postoji, da su sve tri terapije u Srbiji dostupne i da će ta deca imati potpuno normalan život.

Jovović je najavila da će pri Ministarstvu za demografiju i brigu o porodici biti osnovana Uprava ze retke bolesti, što će omogućiti porodicama koje imaju decu sa retkim bolestima da da njihovi problemi budu rešavani unutar sistema, a da ih sasluša neko ko prolazi kroz isto što i oni.

Hisense Europe donira moderan ultrazvučni aparat Zdravstvenom centru Valjevo

Donacija za unapređenje zdravstvene nege i dijagnostike u Valjevu

Grupa Hisense Europe, uoči otvaranja nove fabrike Gorenje Valjevo 3, donirala je moderan ultrazvučni aparat, kolor dopler ultrazvučnog dijagnostičkog sistema HD60, Zdravstvenom centru Valjevo. Svečanom uručenju aparata prisustvovali su Vladimir Milosavljević, direktor fabrike Gorenje Valjevo i dr Vladimir Pantelić, v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo.

Ova važna donacija vrednosti od skoro 3 miliona dinara naprednog ultrazvučnog aparata ima za cilj unapređenje zdravstvene nege u Valjevu i Kolubarskom okrugu. Aparat će biti korišćen na odeljenju Službe za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja sa dnevnom bolnicom za obzervaciju u Zdravstvenom centru Valjevo za različite oblasti hitne medicine, uključujući ginekologiju, radiologiju, kardiologiju i druge. Proizveden od strane Hisense Medical, ovaj ultrazvuk u sebi sadrži najnovije generacije softvera sa naprednim i jedinstvenim dijagnostičkim rešenjima, pružajući preciznost i pouzdanost u medicinskim procenama.

„Ova donacija je simbol naše posvećenosti unapređenju zajednice u kojoj živimo i radimo i koju svojim kontinuiranim aktivnostima podržavamo već 17 godina”, rekao je Vladimir Milosavljević, direktor Hisensove fabrike Gorenje Valjevo nakon uručenja aparata.

“Izuzetno smo zahvalni na ovoj donaciji jer je zaista od neprocenjive važnosti za Zdravstveni centar Valjevo, i doprineće dijagnostici i lečenju pacijenata iz različitih medicinskih oblasti. Centar funkcioniše po svim standardima moderne medicinske prakse i trenutno pruža širok spektar usluga stanovnicima Valjeva i Kolubarskog okruga kojih ima oko 200.000”, izjavio je dr Vladimir Pantelić, v.d. zamenika direktora Zdravstvenog centra Valjevo.

Konstruktivna poseta

Opštu bolnicu Zdravstvenog centra Valjevo danas je prvi put obišla prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja u vladi Republike Srbije. Zajedno sa saradnicima, nakon detaljnog obilaska i upoznavanja sa stanjem u ustanovi u koju je upućena od strane menadžmenata  održan je radni sastanak sa prezentacijom „Urbanističkog projekta i idejnog rešenja  rekonstrukcije i dogradnje Opšte bolnice u Valjevu“ sa korigovanim izmenama.

 • Sobzirom da pokrivaju veliko područje, nakon rekonstrukcije bolnice zalagaću se da ovde budu dva magneta i dva skenera. Videćemo, što se tiče magnetnih rezonanci, ono što bismo morali da uradimo pre nego li počne rekonstrukcija, to je zamena ove stare koja datira iz 2007. godine što znači da je 16 godina u upotrebi. Imajući u vidu projekat koji radimo sa Svetskom bankom vrlo je verovatno da ćemo nabaviti 15 do 17 magnetnih rezonanci i da će jedna sigurno doći u Valjevo. U rekonstrukciju se ulazi, a sa ministarstvom za javna ulaganja ćemo se dogovoriti kada će krenuti građevinski radovi, mislim da se sada čeka urbanistički projekat i dogovor je da opremu nabavlja ministarstvo zdravlja, a da građevinske radove izvodi ministarstvo za javna ulaganja – naglasila je prof. dr Danica Grujičić, ministarka zdravlja.

Državni sekretar Aleksandar Milošević, je naveo da se trenutno radi urbanistički projekat koji se može nazvati mini planski akt cele bolnice koja se prostire na površini blizu 17 hektara.

 • Urbanistički projekat definiše šta se kada radi i u kojim fazama. Postojeći broj kvadrata bolnice Valjevo je oko 50 hiljada. Novim urbanističkim projektom u novoj gradnji trebalo bi da s eizađe do 60 hiljada kvadrata. Morate da znate da nemamo novca da sve odjednom uradimo, a nemamo niti moćnu logistiku da se sve odjednom uradi i izda nalog da se krene u izgradnju. Nakon usvajanja urbanističkog projekta i potvrđivanja u lokalnoj samoupravi grada Valjeva, grad valjevo obezbeđuje novac za izradu projekta za građevinsku dozvolu, projekta za izvođenje za prvu fazu. Nakon dobijanja građevinske dozvole završetka projekt aza izvođenje, ministarstvo za javna ulaganja ide u tender za izvođenje. Ako sve bude po planiranom, u toku sledeće godine kreće izgradnja prve faze u okviru ovog kompleksa – rekao je Aleksandar Milošević državni sekretar u ministarstvu zdravlja.

Ministarka prof. dr Grujičić je naglasila da je cela bolnica je rađena sedamdesetih i osamdesetih i naravno da zahteva apsolutnu rekonstrukciju, da i sobe za bolesnike izgledaju kako izgledaju u novom Kliničkom centru Srbije.

 • Ono što je za prvo vreme što će biti urađeno to je rekonstrukcija objekta „ruske bolnice“ u kojoj će biti internističke grane, kardiologija. Moram da pohvalim zaista ovu ekipu interventnih kardiologa. Oni zaista rade fantastično! Znam da čak iz Kosovske Mitrovice dolaze ovde na intervencije, pokrivate Loznicu, Šabac, jedan veliki region i ja im čestitam. Ono što ću prvo da obećam a to je za njih, jeste da dobiju novo angiosalu, jer zaista im treba i rade perfektno. Imate čime da se ponosite ovde u bolnici, ali naravno da je potrebno raditi rekonstrukcije. Ne može sve odjednom, a počećemo korak po korak, ići ćemo na ono što je najneophodnije odnosno najbrojnije, a to su kardiovaskularne bolesti – rekla je prof. dr Danica Grujičić, dodajući da ono što je takođe važno jeste da Onkologija mora dobiti novi prostor, kao i uraditi preraspodela prostornog kapaciteta za hospitalizaciju određenih pacijenata. Prof. dr Danica Grujičić je dodala da ova ustanova ima jako dobre lekare i naravno sestre, pojedina odeljenja imaju dosta dobre opreme, žao mi je što je mass toga morala da bude nabavljana iz donacija. Dobro je da oprema postoji i njom se aktivno koriste i kolege i koleginice i ono što je najvažnije, aparati ne stoje, zaista su u svakom smislu u upotrebi. S druge strane dobro je organizovan rad radiološke službe, i ja znam jer meni govore ljudi iz Loznice, Šapca, koji dolaze ovde na magnetne rezonance da zaista tu nema neke velike liste čekanja, zakazuje se onda kada treba pred konzilijume, i prioritetni su onkološki pacijenti.

Ministarka prof. dr Grujičić je navela da je u razgovoru sa hirurzima upućena u ozbiljnost njihovog rada.

 • Hirurzi imaju dosta veliki broj ozbiljnih operacija koje zahtevaju produženu negu, posebno za stajie sugrađane. Dešava se po neki put, i kod nas u Beogradu i svuda po Srbiji da se ljudi prerano puštaju iz bolnica. Negde to prođe bez posledica, negde oni moraju da se vrate, i to su tih tri, pet do sedam dana bolničke nege koja je neophodna i u koju se zaista razumeju samo zdravstveni radnici.

Mi ćemo verovatno, ono što je uradilo ministarstvo zdravlja, za opermu poslednje tri godine je uloženo 550 hiljada evra ili preko 60 miliona dinara. Ono što je ministarstvo u ovom trenutku obezbedilo to je novac za urbanistički plan za sve ove rekonstrukcije koje se odvijaju i videćemo još angiosala je nešto što je neophodno. Radiologiju isto pohvaljujem, kardiologiju takođe. Vama praktično nedostaje samo neurohirurgija, sve ostalo, sve službe imate. Obišla sam sve, ortopedija je puna, hirurgija je puna, urologija je puna, to je dokaz da ljudi veruju svojim lekarima i da nemaju potrebu da dolaze u tercijarne zdravstevene ustanove – rekal ej prof. dr Grujičić, ponovivši da je sadašnje opredeljenje ministarstva zdravlja da se ide ka primaru, jer što budemo ranije otkrivali tumore što budemo ranije reagovali to će svim kolegama biti jednostavnije da rade, a ono što je  ministarka posebno istakla kao važno za starije sugrađane to je da se što više rade laparoskopske intervencije odnosno minimalno invazivne operacije što će zahtevati i mnogo manji boravak u bolnici.

Na novinarsko pitanje vezano za liste čekanja ministarka prof. dr Grujičić je rekla da se na licu mesta uverila da trideset posto pozvanih na intervencije po listi čekanja nije uzvratilo bilo kakvom informacijom tj. nisu se odazvali.

 • Kada je u pitanju ortopedija liste čekanja su sada revidirane i svi koji se ne odazovu na poziv biće skinuti sa liste čekanja. Kada je u pitanju dijagnostika, dvaa magnetna rezonanca, za sve ono što se uradi u okviru mesec dana to nije lista, a preko mesec dana da. Na listi ima oko 400 ljudi bilo za kuk bilo za koleno,a li isto se dešava kao ono što su radile kolege na VMA. Kolega koji je tamo načelnik je odmah 30% ljudi skinuo jer nema potrebe za intervencijom. Mislim da se previše lako za operaciju odlučuju i pacijenti i moje koelge. Postoje i druge metode i u budućnosti će one manje invazivne doći na red. Naši ortopedi neće imati da rade samo proteze i traume već će biti osposobljeni da rade minimalno invazivne procedure sa stem ćelijama i različitim drugim vrstama biološkog materijala i to je nekakva budućnost ortopedije. I ono što je najvažnije a tiče se primarne zdravstvene zaštite, ako mi decu od obdaništa naučimo da dva ili tri puta nedeljno po sat vežbaju, da ono što trenutno rade ministarstva prosvete, sporta i zdravlja zajedno itekako ima značaja u prevenciji kao stubu. Valjevo je jedna od retkih bolnica gde ne možemo govoriti o listama čekanja – zaključila je prof. dr danica Grujičić, ministarka zdravlja u vladi Republike Srbije.

Osim ministarke sa saradnicima, menadžmenta Zdravstvenog centra, sastanku i obilasku su prisustvovali i gradonačelnik Lazar Gojković sa saradnicima.