Zdravstveni centar Valjevo

Etički odbor Zdravstvenog centra Valjevo

Etički odbor Zdravstvenog centra Valjevo, na predlog Stručnog saveta ustanove, imenovan  je u sledećem sastavu:

  1. Dr sci. med. Mira Vuković, klinički farmakolog – Predsednik Etičkog odbora
  2. Dr Vladimir Tošović, specijalista psihijatrije – član Etičkog odbora
  3. Dr Slavica Rašević, specijalista oftalmologije – član Etičkog odbora
  4. Svetlana Petrović, viša medicinska sestra tehničar – član Etičkog odbora
  5. Vladan Ilić, diplomirana medicinska sestra/tehničar – član Etičkog odbora

Nakon konstituisanja, Etički odbor je izabrao zamenika predsednika iz  reda svojih članova, Vladan Ilić, diplomirana medicinska sestra/tehničar je zamenik predsednika Etičkog odbora Zdravstvenog centra Valjevo.

Način rada i zadaci Etičkog odbora uređeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Zdravstvenog centra Valjevo.

Zdravstveni centar Valjevo

Etički odbor

Stranica u pripremi.

Odlukom od 16.06.2015. vrši se izmena imenovanja članova Etičkog odbora. Dotadašnji član Etičkog odbora prim. dr sci. med. Mira Vuković, spec. kliničke farmakologije imenuje se za predsednika Etičkog odbora. Dosadašnji predsednik Etičkog odbora dr Jovan Ilić spec. anesteziologije sa reanimatologijom, imenuje se za člana Etičkog odbora i zamenika predsednika.

U skladu sa izmenama, Etički odbor kao stručno telo obavlja svoje Zakonom i Statutom definisane poslove i zadatke u sledećem sastavu:

Osim imenovanih predsednika i članova Etičkog odbora kao stalnih članova, imenuju se i dodatni članovi Etičkog odbora, koji će biti angažovani kao zamena stalnog člana u slučaju sprečenosti.