Služba za unutrašnje bolesti

Služba za unutrašnje bolesti

Načelnik službe

Dr Miroslava Plećić

Glavna sestra

Marija Bošnjaković , VMS

Prvi specijalista interne medicine i prvi načelnik internog odeljenja valjevske bolnice, postavljen na ovu dužnost krajem tridesetih godina bio je Dr Milan S. Nikolić, praški đak rođen u Vranju 1897. godine.

Organizacija službe

Danas Interna služba u svom sastavu ima sledeće odseke:

Na ovoj stranici možete pronaći podatke o istorijatu, delatnosti, lekarima, opremi, planovima i aktivnostima naših odseka.


Šef odeljenja kardiologije sa koronarnom jedinicom: dr sci.med Dušan Ružičić
Šef Odseka opšte kardiologije: dr Slavica Vulović
Šef Odseka koronarne jedinice:  dr Tatjana Adamović

Šef  Odseka za invazivnu radiološko – kardiološku dijagnostiku sa Pejsmejker centrom: dr Ivica Obradović

Istorijat

Prvi EKG aparat u Valjevskoj bolnici nabavljen je 1957 godine. Završetkom uže specijalizacije iz kardiologije, prim. dr Vlade Živkovića i prim. dr Radivoja Krstivojevića, počinje era moderne kardiologije u Valjevu. Odsek kardiologije sa koronarnom jedinicom i dispanzerom za kardiovaskularne bolesti osnovan je 1974. godine.

Delatnosti

Obezbeđujemo kardiološku zaštitu za oko 200.000 stanovnika iz opština Valjevo, Osečina, Ub, Lajkovac, Mionica i Ljig. U koronarnoj jedinici imamo 8 kreveta, u postkoronarnoj 10, a na odseku kardiologije 31 krevet. Prosečno se  godišnje  zbrinjava oko  180 bolesnika sa akutnim infarktom miokarda. Iz godine u godinu broj bolesnika je veći za 10%. Kardiološke preglede radimo u dve ambulante, a u jednoj se pregledi zakazuju.

Lekari

Danas na valjevskoj kardiologiji Interne službe radi 9 lekara. Svi su specijalisti interne medicine. Troje su kardiolozi, a dvoje su pred odbranom rada iz uže specijalizacije. Imamo jednog magistra kardiologije, a na magisterijumu je još 4 lekara.

Oprema

Od opreme posedujemo ehokardiografski aparat, ergo-bicikl, holter, invazivni monitoring. Rutinski se određuju kardiospecifični enzimi (CK-MB).

Angiosala

U okviru ove službe, krajem decembra 2010. godine počela je da radi angiosala, za čiju nabavku je sredstva obezbedilo Ministarstvo zdravlja. Prvi tim interventne kardiologije osnovala je dr Irena Matić, a nakon nje šef angiosale je bio dr Milan Nikolić koji je u rad Angiosale uveo mlade lekare. Rukovodilac Odseka za invazivnu radiološko-kardiološku dijagnostiku sa Pejsmejker centrom je dr Ivica Obradović. Tim čine dr Milan Nikolić, dr Ivica Obradović i spec. radiologije dr Marko Stanković, a u salu još ulaze i dr Branislav Pavlović, dr Biljana Rakić, dr Dušan Ružičić, dr Danijel Cvetanović. Ostali medicinski kadar čine Nataša Cvetković, Biljana Smiljanić, Katarina Popović i Marija Bošnjački. Glavni tehničar angiosale je Nataša Cvetković. Svi su prošli višemesečnu obuku u Kliničkom centru Srbije (KCS), a rad je nastavljen uz podršku konsultanata pa su prve uspešne intervencije urađene neposredno nakon otvaranja angiosale. Godišnje se uradi preko 1200 kardioloških i oko 400 perifernih procedura. U proseku se godišnje zbrine 280 akutnih infarkta miokarda i ugradi do 700 stentova. Angiosala radi u pripravnosti 24 sata svih 365 dana.

Planovi

U planu je stalna nabavka  savremene opreme za dijagnostiku. Takođe se planira i obnavljanje nove koronarne jedinice. U toku je realizacija određivanja novog markera nekroze kardialnih miocita, troponina, kao i D-dimera. Imamo ambiciju da uskoro obavljamo kompletnu neinvazivnu kardiološku dijagnistiku, sa izusetkom nuklearne medicine, a stalne edukacije nam omogućuju usvajanje novih procedura koje postasju standardizovane.

Aktivnosti

Prva kardiološka sekcija Srpskog lekarskog društva u Valjevu je održana 1999 godine, a druga u septembru 2003 godine. Redovni smo učesnici kardiološke sekcije SLD-a i kardiološke sekcije Društva kardiologa Vojvodine. Uzimamo aktivno učešće na kongresima kardiologa Srbije i Crne Gore. Ostvarujemo odličnu saradnju sa svim kardiološkim klinikama, a u stručnom nadzoru nam je profesor Medicinkog fakulteta u Beogradu, prof dr Zorana Vasiljević.

Odsek je formiran 1987. godine, kada su prvi put na ovom području uvedene endoskopske metode dijagnostike i lečenja (gastroskopija i rektoskopija) i ultrazvučna dijagnostika abdomena. Osnivač moderne gastroenterologije u Valjevu i prvi gastroenterolog je dr Dragomir Tomić.

Šef odseka: Dr Radoje Petrović
Glavna med. sestra: Radmila Nikolić

Delatnosti

Hospitalni deo se sastoji od 19 postelja. Obezbeđujemo gastroenterološko lečenje i dijagnostičke i terapijske procedure za 6 opština valjevskog regiona sa 200.000 stanovnika. Prošle godine smo obavili 1.150 gastroskopija i 6.100 ultrazvučnih pregleda. Subspecijalistička ambulanta radi 3 dana nedeljno i u prošloj godini je obavljeno 2.020 gastroenteroloških pregleda. Ostvarujemo izuzetno dobru saradnju sa odeljenjem opšte hirurgije u Valjevu.

Lekari

U odseku rade 5 lekara specijalista interne medicine, od čega je jedan subspecijalista, a jedan ima završene magistarske studije iz gastroenterologije. Dva lekara su pred završetkom uže specijalizacije iz gastroenterologije, a jedan završava magistarske studije.

Oprema

Posedujemo tri gastroskopa, kolonoskop, rektoskope, elektroresekcionu jedinicu, setove za endoskopsku hemostazu, dva ultrazvučna aparata novije generacije.

Planovi

Planira se uvođenje ERCR-a kao i slepih i UZ vođenih biopsija jetre. Već je nabavljena oprema za rektalni UZ pregled. Takođe planira se proširenje laboratorijske dijagnostike iz oblasti imunologije, tumorskih i virusnih markera.

Odsek nefrologije započeo je lečenje pacijenata zamenom bubrežne funkcije hemodijalizama 1973. godine sa jednim aparatom. Centar je osnovao prim dr Aleksandar Sofronić.

Šef odseka je Dr Jasmina Bogdanović
Glavna sestra odseka: Marija Pavlović

Na odseku nefrologije sa hemodijalizom rade 3 lekara:

 • Dr Jasmina Bogdanović, specijalista interne medicine
 • Dr Vesna Plećić-Knežević, mr.sci.med. iz oblasti kardiologije i specijalista interne medicine – nefrolog.
 • Dr Dragana Aleksić

Na odesku radi 17 medicinskih tehničara.

Sada, posle 50 godina, odsek nefrologije sa hemodijalizom ima hospitalni deo sa 16 postelja i hemodijalizu sa 25 aparata za HD. Usluge našeg centra koristi 96 bolesnika koji se nalaze na redovnom programu zamena bubrežne funkcije hemodijalizama i pacijenti sa ABI koji su hospitalizovani i koji se leče zamenom bubrežne funkcije hemodijalizama preko privremenog vaskularnog pristupa (CKV). U toku jedne godine u našem centru se pruži preko 13.000 uslug HD. Na CAPD programu dijalize su 4 pacijenta.

Svi aparati za HD kao i reverzna osmoza sa pripremu vode za HD su marke Fresenius.

U toku sedmice, tri dana rade uže specijalističke ambulante iz oblasti nefrologije, dva dana nefrološki eho, a jedan dan Eho-dopler krvnih sudova bubrega.

Odsek je formiran 1990. godine.

Šef odseka je Dr Katarina Odanović, specijalista interne medicine.
Glavna med. sestra: Ljubica Lazić

Odsek rasploaže sa 18 bolesničkih postelja. Pored standardnih, imamo i savremeni Brown-infuzomat. Sprovodi se terapija dijabetesa prema najnovijim protokolima i preporukama u zemlji i inostranstvu.

Dijagnostika

 • dvočasovni i produženi test opterećenja glukozom
 • dnevni profil glikemije
 • lipidni profil
 • HgA1C
 • odrđivanje tireoidnog statusa (TSH, FT3, FT4)
 • klasična i kolor-dopler ehografija štitne žlezde i regije vrata

Akcije

Obeležava se Svetski dan dijabetesa 14. novembra svake godine kada se predstavljaju inovacije u lečenju dijabetesa koji poprima epidemijske razmere. Obeležavanje se vrši akcijama na terenu i edukacijama građana organizovanjem predavanja iz dijabetologije.

U toku je formiranje Centra za dijabetes sa pripadajućim dispanzerom, sa uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema u saradnji sa Institutom za endokrinologu.

Bolesnici sa alergijskim i imunskim poremećajima dijagnostikuju se i leče u alergološkoj ambulanti i na odeljenju.

Šef Odseka dr Rada Vilotić – Subotić, specijalista interne medicine – alergolog

Obavlja se:

 1. PRIK kožno testiranje sa standardnom paletom inhalacionih, nutritivnih alergena kao i venomima insekata svih uzrasnih grupa
 2. PRIK kožno testiranje na pojedinačne alergene iz mešavine alergena drveća, trava i korova
 3. specifični rinoprovokacioni testovi na inkrimisane alergene originalnim alergenima za rinoprovokaciju
 4. EPIKUTANO PEČ testiranje na evropsku bateriju kontaktnih alergena
 5. PRIK kožno testiranje sa alergenima radnog mesta Dijagnostika respiratornih alergijskih bolesti se sprovodi spirometrijom i praćenjem PEF-a, a dopunski pregledi (metaholinski i histaminski bronhoprovokacioni test) se obavljaju u KCS.
 6. Doznoprovokaciono testiranje na medikamente kao i specifična hiposenzibilizacija
 7. sprovodi se MEDIKAMENTNA i alergen-specifična IMUNOTERAPIJA alergijskih bolesti, SUPKUTANA I SUBLINGVALNA
 8. dijagnistika i lečenje sistemskih bolesti vezivnog tkiva kao i sistemskih vaskulitisa uz saradnju sa Institutom za alergologiju i kliničku imunologiju – Beograd
 9. određivanje ukupnih IgE i EO u komori

Tokom godine u alergološkoj ambulanti pribli\no se  obradi 2900 pacijenata, od čega je 1040 pacijenata imalo 14406 PRIK proba. Urađeno je 72 SRPT, 17 PEČ testova, kod 31 pacijenta rađeni su doznoprovokacioni testovi na lekove, a 60 pacijenata se nalazi na SIT (sublingvalnoj i subkutanoj) od kojih su neki u fazi ukidanja zbog postignutog željenog efekta.

Hematologija je najmlađa internistička grana u valjevskoj bolnici. Počinje sa razvojem pre 5 godina.

Šef odseka: dr Miroslava Plećić, spec. hematolog
Glavna med. sestra: Slađana Krstić, VMS

Raspolažemo sa 15 postelja u hospitalnom delu. Danas smo u mogućnosti da uradimo kompletnu obradu limfoma (imunohistohemija se obavlja u Beogradu), uključujući i biopsiju kostne srži. Možemo da uradimo sve biohemijske analize, neophodne za dijagnostiku limfoproliferativnih i limfoplazmaproliferativnih oboljenja.

Postoji tesna saradnja sa Institutom za hematologiju KCS, dnevnom bolnicom hematologije KCS i Institutom za medicinska istraživanja u Beogradu. Primenjeni su protokoli u lečenju limfoma.

U planu je uvođenje citohemijskih bojenja: PAS, SUDAN, POX.

17. april 2024.

Nalog

5. april 2024.

Obaveštenje o neradnim danima

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.