Edukativni centar

Edukativni centar ZC Valjevo

Rukovodilac Edukativnog centra

Dr sci. med. Mira Vuković

Sekretar

Biljana Trifunović

Adresa: Obrena Nikolića br 5, 14000 Valjevo
Telefon : +381 (0) 14 227 903
Mail : ecentar@zcvaljevo.com
Web: www.zcvaljevo.rs

Zdravstveni centar Valjevo je ustanova sa tradicijom dugom preko 140 godina. Zapošljava oko 300 lekara, od lekara na obaveznom stažu, do subspecijalista, magistara i doktora nauka.

U cilju optimalnog iskorišćenja i daljeg unapređenja postojećeg zdravstvenog kadra i postojeće, zavidne tehničke opremljenosti Zdravstvenog Centra Valjevo, nephodno je kontinuirano stručno usavršavanje i osavremenjivanje znanja kako visokog, tako i višeg i srednjeg medicinskog kadra, ali i nemedicinskih radnika.

Dosadašnji „pasivni“ tip edukacije u srpskoj medicini, centralizovan na univerzitetske centre i uz samo povremene seminare Srpskog lekarskog društva u gradovima u unutrašnjosti, pokazao se neefikasnim jer je okupljao prevelik broj učesnika i bavio se teoretskim razmatranjima tema dostupnih u postojećoj medicinskoj literaturi. Praktični aspekti, kako novih tako i ranije već usvojenih dijagnostičkih i terapeutskih procedura, po pravilu su zanemarivani. Naučno-istraživački rad je bio privilegija velikih univerzitetskih centara. Današnja medicina, sa stalnim napretkom tehnologije traži veštog, kreativnog, kompjuterski pismenog, komunikativnog i dobro obaveštenog doktora čije medicinsko znanje neće kasniti za znanjem doktora iz drugih krajeva sveta. Savremena medicina traži doktora čije će veštine pratiti savremena tehnička dostignuća primenjena na medicinsku opremu i instrumente.

Problem post-specijalističkog usavršavanja doktora u svetu je rešen kroz strukturisane programe kontinuirane medicinske edukacije koji se izvode u univerzitetskim, ali i u van-univerzitetskim okvirima i uz obaveznu proveru stečenih znanja. Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije uvelo je sistem licenciranja i naglasilo potrebu za decentralizacijom-regionalizacijom zdravstvenog sistema, ističući i značaj kontinuirane medicinske edukacije u regionalnim zdravstvenim centrima.

Osnivanjem, u decembru 2005. godine, Centra za kontinuiranu edukaciju u okviru Zdravstvenog Centra Valjevo, koji prati potrebe za edukacijom iz različitih oblasti medicine doktora kolubarskog ali i susednih regiona, sa mogućnošću saradnje i sa zdravstvenim ustanovama iz šireg okruženja, jasnim definisanjem plana i programa rada Centra i u saradnji sa renomiranim medicinskim stručnjacima iz zemlje i inostranstva, obezbeđeni su osnovni uslovi za rad Centra. Osavremenjavanjem već postojećeg prostora u ZCV, zahvaljujući saradnji i zajedničkom projektu sa USAID/IRD-om, polaznici različitih edukativnih radionica i škola imaju mogućnost da aktivnosti Edukativnog centra, dešavale se one u operacionoj sali, ambulantama za dijagnostiku ili samom odeljenju, prate iz učionica i seminarskih sala. Obezbeđen je pristup IT opremi svim zainteresovanim radnicima, povezani smo na akademsku mrežu i na kablovski internet.

Pored učešća u organizovanju brojnih seminara, radionica, škola, Edukativni centar učestvuje i u publikovanju stručnih tekstova, dajući i na taj način doprinos širenju stručnih i naučnih informacija.

Kolektiv Edukativnog centra ima tri zaposlena, a nezamenjivu pomoć pružaju i pružali su izuzetni mladi profesionalci iz raznih oblasti, raspoređeni u Edukativni centar ZC Valjevo na civilno služenje vojnog roka.

U toku 2007. godine Edukativni centar organizovao je preko 50 različitih aktivnosti, pruživši usluge za preko 2000 korisnika.

Nadamo se da ćemo u budućnosti nastaviti i produbiti saradnju sa dosadašnjim partnerima, među njima i sa medicinskim fakultetima, posebno sa Medicinskim fakultetom u Kragujevcu, ali i započeti intenzivnu saradnju sa komorama zdravstvenih radnika i saradnika. Naše predloge za buduće programe kontinuirane edukacije pripremamo, kako bismo mogli da ih prezentujemo Zdravstvenom savetu Republike Srbije, da za njih obezbedimo akreditacije.

Edukacije

Isproban recept razvoja jedne ustanove svakako je timski rad i stalna edukacija. Edukativni centar raspolaže bibliotekom, računarskim i internet-centrom i tehnički opremljenom salom u kojoj se često organizuju gostovanja vrhunskih stručnjaka i specijalizovane obuke, često i na daljinu, zahvaljujući video-konferencijskoj vezi. Jedna od redovnih aktivnosti u prvim godinama postojanja Edukativnog centra bilo je održavanje Škole porodiljstva „Akademik Vojin Šulović“. Edukativni centar odavno je započeo i izdavačku delatnost, dok se u okviru PR službe štampaju bilteni, interne novine, vodiči, uz održavanje ažurne internet prezentacije.

14. jun 2024.

Obuka iz transfuzione medicine

12. jun 2024.

Interni oglas za užu specijalizaciju

ONOKO aplikacija Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Preuzmite aplikaciju skeniranjem QR koda.